GRA.PL - regulamin

Regulamin serwisu Gra.pl

I.     WSTĘP

1.     Serwis internetowy Gra.pl prowadzony jest przez spółkę Media Regionalne Sp. z o. o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, Oddział MM Moje Miasto zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052204, zwaną dalej „Właścicielem”.

2.     Regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.gra.pl, zasady udostępniania treści, funkcjonowania i korzystania aplikacji MoDO na telefony komórkowe oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

II.     DEFINICJE

Portal – system zapewniający dostęp do stworzonej przez Właściciela internetowej platformy społecznościowej włączonej do sieci Internet pod adresem www.gra.pl w postaci systemu stron dostępnych przez „jedne drzwi”, pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną, świadczonych na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia Gościom i Użytkownikom korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez Właściciela i/lub jego partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych / oferowanych przez Właściciela przez Portal, a w tym usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

MoDO - oprogramowanie stworzone przez FancyFon i udostępniane Użytkownikowi Portalu. Przeznaczone do instalacji w pamięci telefonu komórkowego, służące do korzystania z systemu, za pomocą którego do redakcji Portalu korzystając z pakietowej transmisji danych GPRS, Użytkownik może przesłać artykuł, zdjęcia, filmy, dźwięki, które będą opublikowane w Portalu.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.

Właściciel – właściciel Portalu, Media Regionalne Sp. z o. o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052204.

Administrator – osoba lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne strony Portalu, działająca z upoważnienia Właściciela. Administratorem są Media Regionalne sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.
 

Partner – podmiot lub osoba, dostarczająca treści lub Usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią Usług, będących produkcją Portalu, działająca na podstawie odrębnych regulacji prawnych i Regulaminów.

Gość – osoba niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby bez rejestracji.

Użytkownik – każdy podmiot – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,( jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) -odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób korzystający z Portalu, zarejestrowany, posiadający swój Nick, Hasło i własne Konto w Portalu.

Konto – dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Nicku i Hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych, za pomocą, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami korzystania z Portalu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Portalu. Obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i w czasie korzystania z Portalu/konta, oraz archiwizowanych, umożliwiający korzystanie z Portalu.

Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, wskazana przez niego w czasie rejestracji Konta i używana w czasie korzystania z Portalu.


Wolny Dostęp – dostęp oferowany przez Portal nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) obejmujący informację ogólnodostępną oraz swobodny dostęp komunikacyjny.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Portalu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:
1.     usługi informacyjne - udostępnianie serwisów informacyjnych (patrz dalej cz. IV. pkt. 1),
2.     usługi komunikacji internetowej,
3.     udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości
4.     usługi wyszukiwania.

Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Pobieranie danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych.
 

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na skutek indywidualnego zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie (dotyczy wszystkich stron Portalu).
 

Usługi komunikacji internetowej – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych.

Usługi wyszukiwania - umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych. Usługi wyszukiwania realizowane są z wykorzystaniem mechanizmów własnych, jak i Partnera.

Społeczność internetowa – grupa stałych Użytkowników Portalu, ludzi zainteresowanych tematyką udostępnianą na stronach Portalu, którzy odwiedzają Portal i w miarę systematyczny sposób korzystają z materiałów dostępnych na Portalu.

Wtórne wykorzystanie – publiczne udostępnienie w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem.

III.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Portal powstał w celu tworzenia informacji przez Użytkowników, zaangażowanych w upowszechnianie informacji publicznej, dziennikarstwo obywatelskie i budowę społeczeństwa obywatelskiego, poprzez wykorzystanie Internetu lub telefonu komórkowego przy wykorzystaniu aplikacji MoDO. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać stworzenie społeczności internetowej, która dzięki szybkiej wymianie informacji, będzie efektywnie wykorzystywać zasoby Internetu, realizując swoje cele i aspiracje zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.

3.     Portal jest Bazą Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych i podlega ochronie także na podstawie prawa autorskiego jako niezależne utwory.

4.     Portal jest dziełem zbiorowym i podlega regulacji dotyczących dzieł zbiorowych z prawa autorskiego. Użytkownicy wprowadzający swoje teksty do Portalu wykorzystując sieć Internet lub aplikację MoDO nie stają się współtwórcami Baz Danych.

5.     Korzystanie ze stron Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów i innych elementów z Baz Danych na nim dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.

IV.     ZAKRES USŁUG i WSPÓŁPRACA Z INNYMI PARTNERAMI

1.     Dla Gości w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie następujące informacje, bazy danych i narzędzia teleinformatyczne:
a.     w zakresie informacji ogólnodostępnej możliwość przeglądania Portalu,
b.     w zakresie swobodnego dostępu komunikacyjnego uczestnictwo bierne poprzez przeglądanie publikowanych przez Użytkowników treści.
 

2.     Dla Użytkowników w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie:
a.     publikowanie zdjęć i treści zamieszczanych samodzielnie przez Użytkowników
b.     publikowanie informacji, zdjęć, filmów, dźwięków poprzez wykorzystanie aplikacji MoDO.
c.     publikowanie komentarzy pod zawartością informacyjną Portalu.

3.    Goście i Użytkownicy będą informowani o wprowadzanych usługach dodatkowych.

4.     Portal publikuje banery oraz linki do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź Partnerów. Korzystając z baneru lub linku Gość lub Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek.

 

5. Właściciel/Administrator Portalu informuje, iż zasady ochrony Prywatności i ochrona danych osobowych Partnerów są dostępne na ich stronach internetowych, z którymi to Użytkownik/Gość powinien się zapoznać.

6.     Właściciel / Administrator Portalu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich Partnerów.

7.     Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Partnerów współpracujących z Portalem lub, do których prowadzą linki ze stron Portalu.

V.     PORTAL - TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Właściciel/Administrator informuje, iż w celu należytego funkcjonowania stron w systemie Platformy, bieżącej obsługi, konserwacji serwera i oprogramowania będą miały miejsce przerwy techniczne.

VI.     WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Umowa o świadczenie nieodpłatnie Usług informacyjnych i komunikacyjnych z Gościem albo Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Gościa i / lub Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Portal lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron po zapoznaniu się z Regulaminem. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa lub Użytkownika z danych stron Portalu.

2.     Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych nieodpłatnych lub odpłatnych usług świadczonych Użytkownikom przez Portal, podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.

VII.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług w ramach Wolnego Dostępu, jak i Usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: online@gra.pl. Reklamacje muszą być wysłane z adresu, który został podany w rejestracji.

2.     Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. Nick, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.

3.     Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

4.     Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mailowy.

VIII.     ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1.     Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem – są udostępniane na stronach Portalu.

2.     Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
a.     ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
b.     ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
c.     ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d.     ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
e.     ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

3.     Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronach Portalu, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z oferowanymi serwisami lub Usługami należą do Właściciela lub Partnerów, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia wynika co innego albo informacja lub utwory są udostępniane publicznie przez osobę posiadającą do nich odpowiednie prawa majątkowe. Korzystanie z informacji, materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Gości lub Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych zasad korzystania z Portalu, zabronione jest w szczególności dokonywanie, między innymi w celach komercyjnych:
a.     kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w innym sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu,
b.     rozpowszechniania treści publikowanych na stronach Portalu
c.    pobierania zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego.

4.     Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy/współpracy z Właścicielem, są udostępniane przez Portal.

5.     Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści, chyba, że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszające prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6.     Jakiekolwiek inne, niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych zasad korzystania z Portalu, korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umów z Właścicielem do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne, karne lub przepisy szczególne. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres: online@gra.pl


7.     Dane i informacje udostępniane na stronach Platformy służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel uznaje za rzetelne..

8.     Niniejsze zasady korzystania z Portalu nie ograniczają praw Użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu.IX.     REJESTRACJA

1.     Platforma została zaprojektowana na 2 poziomach o różnych stopniach dostępu:
a.     I poziom– dostępny dla Gości,
b.     II poziom - dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników.

2.     Podstawą do korzystania ze stron systemu jako Użytkownik jest bezpłatna rejestracja w systemie. Dostęp do Usług Portalu na Poziomie II mają tylko zarejestrowani Użytkownicy, którzy aby skorzystać z Usług Platformy muszą każdorazowo zalogować się.

3.     Korzystanie z Poziomu I jest swobodne, dobrowolne, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji i logowania. Jest on dostępny dla wszystkich osób odwiedzających Portal (Gości, zgodnie z zakresem określonym w części IV. pkt. 1 niniejszego Regulaminu).

4.     Korzystanie z informacji innej niż ogólnodostępna zamieszczonej w systemie stron Portalu oraz publikowanie materiałów własnych, zamieszczanie zdjęć i innych materiałów wymaga posiadania statusu zarejestrowanego Użytkownika.

5.     W celu dokonania rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wypełnić formularz rejestracyjny.

6.     Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Akceptując formularz Użytkownik równocześnie:
a.     uzyskuje dostęp do II poziomu systemu na zasadach określonych w Regulaminie,
b.     zapewnia o zapoznaniu się z Regulaminem,
c.     zapewnia o prawdziwości i kompletności danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną i prawne upoważnienie do dokonania rejestracji,
 
7.     Podczas rejestracji Użytkownik podaje Nick oraz swój adres e-mail. Nick oraz e-mail Użytkownika (podane w formularzu rejestracyjnym) są potrzebne do czynnego korzystania ze stron systemu Portalu. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony ww. danych przed dostępem do nich osób niepowołanych.
9.     Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie utworzenia Konta oraz link aktywujący konto. Użycie linku kończy proces rejestracyjny.

10.     Właściciel nie kontroluje, ani nie weryfikuje podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.

11.     Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w formularzu.

12.     W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik zobowiązany jest dokonać ich aktualizacji w terminie 14 dni.


14.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi lub stronom trzecim spowodowaną wadliwym, nieterminowym lub niepełnym przekazaniem danych Użytkownika.

15.     W razie ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych zawartych w Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela / Administratora.


17.     Umowa o korzystanie z Portalu jest zawierana na czas nieokreślony.

18.     Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę.

19.     Rozwiązanie umowy musi mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail).

20.     Wraz z zakończeniem umowy dostęp Użytkownika do systemu stron Portalu zostaje zablokowany, a zapisane w systemie informacje o Użytkowniku skasowane. Powyższe zostanie zrealizowane przez Administratora niezwłocznie od otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

  
X.     PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1.     Użytkownik ma prawo:
a.     wglądu do swoich danych w Bazach Danych, zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z bazy danych Portalu poprzez:
o     stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego Nicka i hasła,
o     przesłaniu maila na adres e-mail: online@gra.pl, pod warunkiem, że adres e-mail jest tożsamy z podanym podczas Rejestracji,
o     wysłanie listu poleconego na adres: Redakcja Gra.pl, Ul. Staszica 20 20-081 Lublin
b.     dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu.

c.     wyrejestrowania się z Portalu w każdym momencie.

2.     Użytkownik ma obowiązek:
a.     korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
b.     podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
c.     przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
d.     bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela / Administratora,
e.     ochrony przed innymi osobami, Nicku oraz hasła dostępu,
f.     dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego Portalu w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,
g.     zawiadomić niezwłocznie Właściciela / Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu lub treściach naruszających postanowienia Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów,
  

3.     Użytkownikowi nie wolno:
a.     wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
b.     wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Portalu w zakresie przekazywanych danych,
c.     zakłócać funkcjonowanie Portalu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,

d.   publikować na Portalu informacji, które:
o     naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,
o     naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób,
o     zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
o     zawierają nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
o     są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.

XI. ZASADY UMIESZCZANIA TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Użytkownik przesyłając materiał przy wykorzystaniu sieci Internet lub przy użyciu aplikacji MoDo udziela tym samym Właścicielowi Portalu niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na publikację wiadomości, zdjęć, filmów, dźwięków w Portalach internetowych oraz dziennikach należących grupy Media Regionalne (nie wyłączając Nowej Trybuny Opolskiej i portali należących do Pro Media sp. z o.o.) na następujących polach eksploatacji:

 2. utrwalanie jakąkolwiek techniką (bez względu na format, system, nośnik)

 3. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (bez względu na format, system, nośnik)

 4. wprowadzanie do obrotu

 5. wprowadzanie do pamięci komputera, sieci komputerowej, multimedialnej, baz danych

 6. publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. udostępnianie w ramach stron WWW, serwisów odpłatnych, serwisów nieodpłatnych, itp.)

 7. publiczne wykonanie

 8. publiczne odtwarzanie (za pomocą dowolnych urządzeń)

 9. użyczanie

 10. najem

 11. wyświetlanie

 12. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii w jakiejkolwiek formie

 


2.     Użytkownik korzystając z pakietowej transmisji danych lub innych możliwości przesyłowych może - korzystając z MoDO - przesłać do redakcji Portalu artykuł, zdjęcia, filmy, dźwięki, które następnie będą opublikowane w Portalu.

3.     Użytkownik upoważnia Media Regionalne do oznaczania nadesłanych przez Użytkownika materiałów podanymi przez Użytkownika danymi.

4.     Każdorazowo przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film przy wykorzystaniu Internetu lub aplikacji MoDO Użytkownik oświadcza, że:
a.     akceptuje i wyraża zgodę na treść obowiązującego Regulaminu,
b.     ma pełne prawo do dysponowania Materiałem oraz przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem udzielenia licencji, o której mowa w pkt. 1,
c.     wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych,
d.     posiada zgodę osób widniejących w materiale na rozpowszechnianie ich wizerunku.

5.     Użytkownik przesyłając do Portalu wiadomość, zdjęcie, dźwięk lub film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

6.     W celu korzystania z aplikacji MoDO Użytkownik powinien:
a. pobrać aplikację na telefon komórkowy wprost z serwera (połączenie może być płatne, zgodnie ze stawkami operatora):
-     Symbian: http://modo.mediaregionalne.pl/download
-     iPhone: http://itunes.apple.com/pl/app/modo/id376808223?mt=8#
-     Windows Mobile: http://modo.mediaregionalne.pl/download/wm/MoDO_WM_1_0_0.CAB
-     BlackBerry: http://modo.mediaregionalne.pl/download/bb/MoDO_BB_1_2_1.jad
-     Java: http://modo.mediaregionalne.pl/download/java/MoDO_Java_1_2_1.jad
b.     Można także ściągnąć program bezpośrednio na swój telefon wysyłając SMS (koszt 1,23 zł z VAT). W wiadomości zwrotnej Użytkownik otrzyma link do wybranej przez siebie aplikacji (linki podane w punkcie 7, podpunkt a)):
-     Symbian: SMS o treści SYM na numer 71051
-     iPhone: SMS o treści IPH na numer 71051
-     Windows Mobile: SMS o treści WM na numer 71051
-      BlackBerry: SMS o treści BB na numer 71051
-     Java: SMS o treści JAV na numer 71051
c.     Aplikację na telefony iPhone można również pobrać z serwisu AppStore (Apple). Aplikacja jest bezpłatna, koszty połączenia zgodne ze stawkami operatora.

7.     Pobierając, instalując i korzystając z aplikacji MoDO Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu.

8.     Aplikacja MoDO jest udostępniania Użytkownikom bezpłatnie.

9.     Korzystanie z aplikacji MoDO jest odpłatne - zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego (przy korzystaniu z pakietowej transmisji danych GPRS) lub nieodpłatne (przy wykorzystaniu z dostępu do Internetu Wi-Fi).

10.     Treści przesłane do Portalu za pośrednictwem Internetu lub aplikacji MoDO są wykorzystywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

11. Właściciel ma prawo do podjęcia decyzji o nie umieszczeniu danego materiał na Portalu.XII.     PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

1.     Właściciel / Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu Portalu, udziela Gościom i Użytkownikom pomocy w ich problemach związanych z użytkowaniem Portalu.,
2.     Właściciel / Administrator ma prawo:
a.     czytać, blokować i usuwać wszelkie informacje, wypowiedzi, komunikaty niezgodne z prawem lub Regulaminem w szczególności naruszające prywatność lub dobra osobiste Gości i Użytkowników lub innych osób,
b.     blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć Użytkownika korzystającego z dostępu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet,
c.     zablokować w całości lub części w dowolnym terminie dostęp Użytkownika - Gościa do Platformy bez uprzedniego powiadamiania w sytuacjach oczywistego naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub prawa,
 
d.     dokonywać zmian warunków użytkowania Platformy, jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych, organizacyjnych lub będzie to służyć poprawie atrakcyjności Platformy oraz wprowadzać zmiany do Regulaminu.

3.     Właściciel / Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Portalu, a w szczególności:
a.     zmian wyglądu stron Portalu,
b.     zmian funkcji stron Portalu,
c.     zmian w zawartości Portalu


4.     Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Portalu.

    
XIII.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

1.     Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość.

2.     Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał ze stron Portalu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie
3.     Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Goście i Użytkownicy Portalu.

4.     Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Portalu, nie narusza postanowień umowy. Właściciel / Administrator nie odpowiada za treści opublikowane na stronach udostępnionych przez Portal lub pod adresami znajdującymi się na stronach Portalu.

5.     Na Portalu mogą się znajdować linki do innych witryn WWW umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony, które są kontrolowane przez firmy inne niż Właściciel / Administrator.

 

 

XIV.     OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest spółka Media Regionalne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51. Użytkownicy serwisu gra.pl, poprzez zaznaczenie stosownych klauzul, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie udostępnionych danych osobowych zgodnie z regulaminem serwisu oraz z zachowaniem zasad określonych w ustawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe udostępnione przez użytkowników serwisu mogą być także przetwarzane w celach marketingowych dotyczących produktów i usług własnych spółki oraz, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, w celach marketingowych produktów i usług partnerów spółki. Każdy użytkownik serwisu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

2.     Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora wysyłając wiadomość na adres online@gra.pl.

3.     Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Portalu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela / Administratora. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.

4.     Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową Gości i Użytkowników przez Portal i usług realizowanych na stronach Portalu. Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.


5.     Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Gości / Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną:
a.     oznaczenia identyfikujące Użytkownika (Nick), wskazywane przez Użytkownika podczas rejestracji,
b.     oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c.     informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d.     informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.     Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa w pkt. 8 powyżej organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7.     W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8.     Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 11 powyżej.

XV.     OCHRONA PRYWATNOŚCI

1.     Właściciel może przetwarzać dane osobowe, gdy:
a.     Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
b.     jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c.     jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
d.     jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą.

2.     Zgoda, o której mowa, w pkt. 1 ppkt. 1 , może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

3.     Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w pkt. 1 ppkt. 1 jest niemożliwe, Właściciel może przetwarzać dane bez zgody tej osoby - Gościa, Użytkownika, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.

4.     Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem.

5.     Właściciel / Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (nie będące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania danych Usług.

6.     Właściciel / Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwalających na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.

XVI.     PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

1.     Właściciel / Administrator udostępniając Gościom i Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich.

2.     W Portalu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i inne materiały. Zastosowany w Portalu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

3.     W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony osób trzecich Użytkownik, po zawiadomieniu go przez Właściciela / Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.

4.     Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Portalu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela / Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.

5.     Użytkownicy oświadczają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

6.     Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości i Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznej, jak i innych form prezentacji serwisu.

7.     Prawo do znaku towarowego Gra.pl przysługuje Właścicielowi. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela.

8.     Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.

9.     Nazwa Gra.pl oraz znaki graficzne tych mediów są prawnie zarejestrowanymi znakami towarowymi, użytkowymi lub zdobniczymi; podobnie jak inne zamieszczone na Portalu znaki towarowe, produkty, slogany i loga związane z www.gra.pl. Są one zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela. To samo dotyczy innych nazw, znaków i wzorów zastrzeżonych na rzecz Właściciela.

10.     Wszystkie inne nazwy firm, produktów i usług, które pojawiają się na stronach Portalu, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych przedsiębiorstw.

11.     Znaki towarowe, handlowe, użytkowe, zdobnicze i oznaczenia pochodzenia, a także domeny, które występują na stronach internetowych, podlegają ochronie prawnej. Niedozwolone jest wykorzystywanie bez zgody uprawnionego wspomnianych znaków i oznaczeń, jak również znaków i oznaczeń do nich podobnych oraz uznanych za powszechnie znane.

XVII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem Portalu a Gościem i / lub Użytkownikiem z chwilą rejestracji.

2.     Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze poinformowania wszystkich na stronie Portalu.

3.     Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Portalu i Gościa lub Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
    
4.     Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.